บุคคลทั่วไป

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

 
ปีการศึกษา :
ส่วนที่ โครงร่างองค์กร
หมายเลข รายการเอกสาร
ส่วนที่ ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวนตัวบ่งชี้ น้ำหนัก
(ร้อยละ)
คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลประเมินกรรมการ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 1 0.5 3 3
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 1 0.5 3 3
ส่วนที่ 2.1 ผลลัพธ์ (หมวด7) รายละเอียดตัวชี้วัด 81**
คะแนน 2 0 3* 3* *
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567
คะแนนส่วนที่ 2 0 * * *
คะแนนทั้งหมด 2 0 3* 3* *
 

หมายเหตุ * คำนวณคะแนนจากตัวบ่งชี้
** ไม่นำมาคำนวณ

ส่วนที่ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา