บุคคลทั่วไป

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

 
ปีการศึกษา :
ส่วนที่ โครงร่างองค์กร
หมายเลข รายการเอกสาร
ส่วนที่ ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวนตัวบ่งชี้ น้ำหนัก
(ร้อยละ)
คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลประเมินกรรมการ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 25 4.02 3.89 0.97
ส่วนที่ 2 การวิจัย 3 15 4.84 4.87 0.73
ส่วนที่ 3 การบริการวิชาการ 1 5 5 4 0.2
ส่วนที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 1 5 5 5 0.25
ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการ 3 15 4.72 4.01 0.6
คะแนน 13 65 4.52* 4.24* * 2.76
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 6 8.75 4.5 4.5 0.39
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 3 4.38 4.67 3.43 0.15
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 3 4.38 5 2.9 0.13
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3 4.38 5 5 0.22
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 2 2.92 5 5 0.15
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้ 7 10.21 5 5 0.51
คะแนนส่วนที่ 2 24 35 4.83* 4.42* * 1.55 0
คะแนนทั้งหมด 37 100 4.72* 4.35* * 4.31 0.0
 

หมายเหตุ * คำนวณคะแนนจากตัวบ่งชี้
** ไม่นำมาคำนวณ

ส่วนที่ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา