บุคคลทั่วไป

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน

ฝ่ายวิชาการ

 
ปีการศึกษา :
ส่วนที่ โครงร่างองค์กร
หมายเลข รายการเอกสาร
ส่วนที่ ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวนตัวบ่งชี้ น้ำหนัก
(ร้อยละ)
คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลประเมินกรรมการ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คะแนน 0 * * *
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567
คะแนนส่วนที่ 2 0 * * *
คะแนนทั้งหมด 0 0 * * *
 

หมายเหตุ * คำนวณคะแนนจากตัวบ่งชี้
** ไม่นำมาคำนวณ

ส่วนที่ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา