บุคคลทั่วไป

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

 
ปีการศึกษา :
ส่วนที่ โครงร่างองค์กร
หมายเลข รายการเอกสาร
1. OP TSU โครงร่างองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. Report SAR รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR)
3. Report Ass รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประเมินฯ
ส่วนที่ ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวนตัวบ่งชี้ น้ำหนัก
(ร้อยละ)
คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลประเมินกรรมการ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 16 70 3.19 3.19 3 2.23 2.1
คะแนน 16 70 3.19* 3.19* 3* 2.23 2.1
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 6 10 3.33 3 0.3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 1 1.67 3 3 0.05
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 4 6.67 3 3.5 0.23
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 1 1.67 3 3 0.05
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 2 3.33 3 2 0.07
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้ 4 6.67 3 3 0.2
คะแนนส่วนที่ 2 18 30 3.11* 3* * 0.9 0
คะแนนทั้งหมด 34 100 3.15* 3.09* 3* 3.13 2.1
 

หมายเหตุ * คำนวณคะแนนจากตัวบ่งชี้
** ไม่นำมาคำนวณ

ส่วนที่ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา