สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงานวิชาการ

[กลับไป]


ปีการศึกษา :
ส่วนงาน คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลกรรมการประเมิน คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 3 3
คณะนิติศาสตร์ 3 3
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 3 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3 3
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 3 3 3
คณะวิทยาศาสตร์ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 2.5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 3
คณะศึกษาศาสตร์ 3 3
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3 3 3
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 3
บัณฑิตวิทยาลัย 3 3 2.5
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 3 3 3
วิทยาลัยนานาชาติ 3 3 3
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการประเมิน ระดับส่วนงานวิชาการ