สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงานอื่น

[กลับไป]


ปีการศึกษา :
ส่วนงาน คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลกรรมการประเมิน คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 3 2
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 3 3 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 3 2.88
สำนักคอมพิวเตอร์ 3 3
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 3 3 2.88
สำนักหอสมุด 3 3 3.5
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการประเมิน ระดับส่วนงานอื่น