สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานบริหาร

[กลับไป]


ปีการศึกษา :
ส่วนงาน คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ผลประเมินตนเอง ผลกรรมการประเมิน คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
งานวิเทศสัมพันธ์ 3 3 2.5
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 3 3 2.25
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3.25 3
ฝ่ายนิติการ 3 3 2.5
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 3 2.5 2.5
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 3 3 2.88
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 3 3 2.63
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 3 2.25
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 3 3
ฝ่ายแผนงาน 3 2.5 2.5
ฝ่ายวิชาการ 3 3 3
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการประเมิน ระดับหน่วยงานบริหาร